Geodetické služby

 • geometrické plány na majetkoprávne usporiadanie
 • geometrické plány na oddelenie pozemku
 • geometrické plány na kolaudáciu
 • geometrické plány na zameranie rozostavanej stavby
 • geometrické plány na zriadenie vecného bremena
 • príprava pre geometrické plány, výpočty plôch
 • grafické identifikácie E-KN, C-KN a skutkového stavu
 • vytýčenie hraníc pozemkov
 • vytýčenie stavebných objektov
 • podklady pre projekčnú činnosť
 • zameranie vytýčených inžinierskych sietí
 • porealizačné zameranie stavby

Ing. Karol Siman
GeoPLUS, s.r.o.
Brezenská 3
977 01 Brezno

telefón: 048/611 6195
mobil: 0905 842 582
email: geoplus@geoplus.sk
web: www.geoplus.sk